Projekt 389/2011/PR2011
,,Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych nadzoru nad sektorem ubezpieczeniowym Republiki Azerbejdżanu"
“Azərbaycan Respublikasının sığorta bazarına nəzarət orqanının institusional imkanlarının gücləndirilməsi” Layihəsi.
389/2011/PR2011
Większy tekst
English version
Kontakt

Program polskiej pomocy rozwojowej

Pomoc rozwojowa

Pomoc rozwojowa stanowi odpowiedź ze strony krajów rozwiniętych na problem ubóstwa, z którym w XXI wieku boryka się znaczna ilość krajów. Kraje biedne nie są w stanie rozwijać się wyłącznie własnymi siłami, dlatego korzystają z pomocy innych państw i instytucji międzynarodowych. Przezwyciężenie globalnej luki rozwojowej stanowi wyzwanie dzisiejszych czasów. Problemy głodu i ubóstwa wymagają z jednej strony rozwiązań ogólnoświatowych, z drugiej konieczne jest zaangażowanie każdego państwa z osobna.

 

Wspieranie demokracji

Obok pomocy rozwojowej, pomoc zagraniczna obejmuje także wsparcie w zakresie budowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Kraje o wysokim stopniu rozwoju angażują się w promocję zasad dobrego rządzenia i rządów prawa oraz monitorowanie i ocenę sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności obywatelskich. Niezwykle istotne jest również umacnianie niezależności instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Nowa strategia polskiej pomocy

Decyzja o rozpoczęciu prac nad nową strategią polskiej pomocy zagranicznej podjęta została w związku z rozszerzeniem zakresu działań Polski w zakresie pomocy zagranicznej poza tradycyjnie pojmowany wymiar rozwojowy (w tym przede wszystkim o działania z zakresu promocji demokracji w krajach Europy Wschodniej). Zaistniały również nowe okoliczności międzynarodowe - m.in. zacieśnienie współpracy pomiędzy krajami UE i OECD w zakresie programowania pomocy i dążeń do zwiększenia jej efektywności - które skłaniają do zmiany dotychczasowego podejścia do działań pomocowych.

 

Pomoc rozwojowa realizowana jest m.in. za pośrednictwem MSZ RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

 

Dokument Program polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w 2011* przedstawia ramowy plan podziału środków oraz pełni funkcję programu operacyjnego dla realizacji działań prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Stanowi także odpowiedź Polski na wyzwania międzynarodowe oraz zobowiązania wynikające z dokumentów regulujących współpracę rozwojową, w tym m.in.: Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 208-211), Deklaracji Milenijnej, Deklaracji Paryskiej ws. Efektywności Pomocy, Europejskiego Konsensusu w sprawie Rozwoju, Agendy Działań z Accry, a także inicjatywy Partnerstwa Wschodniego i Europejskiego Funduszu Rozwoju. Uwzględnia również wnioski wynikające z oceny wsparcia udzielanego przez Polskę w ostatnich latach (…). Program współpracy rozwojowej na 2011 rok bierze także pod uwagę możliwości implementacyjne zarówno krajów partnerskich (tzn. odbiorców pomocy), jak i organizacji wdrażających.

 

Polska współpraca rozwojowa realizowana jest poprzez:

a)     projekty wyłonione w otwartym konkursie - zgłaszane przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, działania za pośrednictwem ambasad RP i konsulatów RP.

b)     projekty wyłonione w drodze zaproszenia do składania projektów (Program małych grantów) - inicjowane i opracowywane w krajach partnerskich i zgłaszane przez polskie placówki dyplomatyczne;

c)     projekty kluczowe, których wdrożenie jest szczególnie istotne z punktu widzenia osiągania zakładanych przez stronę polską celów rozwojowych w krajach priorytetowych (projekty kluczowe realizowane będą na Ukrainie i w Gruzji);

d)     współpracę z międzynarodowymi organizacjami, programami i funduszami działającymi w zakresie współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej.

 

*Pełny tekst dokumentu „Program polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w 2011” został udostępniony do zapoznania się pod następującym adresem strony internetowej:

http://www.polskapomoc.gov.pl/Program,wspolpracy,rozwojowej,1052.html

 

W ramach realizacji programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło w październiku 2010 r. konkurs „Pomoc rozwojowa 2011”. W wyniku konkursu zostały przyznane dotacje lub dofinansowanie do realizacji ok. 115 projektów, w tym dla przedłożonej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego propozycji projektu pomocy rozwojowej nr 389/2011/PR2011 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych organu nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym Republiki Azerbejdżanu.

 

Szczegółowe informacje nt. programu polskiej współpracy rozwojowej są dostępne na następującej stronie:

www.polskapomoc.gov.pl


do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5