Projekt 389/2011/PR2011
,,Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych nadzoru nad sektorem ubezpieczeniowym Republiki Azerbejdżanu"
“Azərbaycan Respublikasının sığorta bazarına nəzarət orqanının institusional imkanlarının gücləndirilməsi” Layihəsi.
389/2011/PR2011
Większy tekst
English version
Kontakt

Informacje ogólne o projekcie

 

Projekt pomocy rozwojowej 389/2011/PR2011: Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych organu nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym Republiki Azerbejdżanu.

 

Powyższy projekt został zrealizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz Państwowego Nadzoru Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów Republiki Azerbejdżanu w okresie marzec – grudzień 2011.

 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

 

Projektodawca: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Beneficjent: Państwowy Nadzór Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów Republiki Azerbejdżanu (Ministry of Finance – State Insurance Supervision Service of the Republic of Azerbaijan).

 

Okres realizacji: marzec – grudzień 2011.

 

Wszystkie cele i rezultaty projektu zostały pomyślnie osiągnięte.

 

Celem ogólnym przedmiotowego projektu było wzmocnienie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych Państwowego Nadzoru Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów Republiki Azerbejdżanu w zakresie europejskich przepisów oraz międzynarodowych standardów dot. rynku ubezpieczeniowego.

 

Projekt stanowił odpowiedź na bieżące potrzeby nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Azerbejdżanie, sformułowane i zgłoszone polskiemu nadzorowi przez Państwowy Nadzór Ubezpieczeń. Szczegółowy zakres działań projektowych został opracowany w porozumieniu z właściwą komórką UKNF – Departamentem Ochrony Klientów oraz z umocowanymi przedstawicielami nadzoru w Azerbejdżanie w IV kw. 2010 r.

 

Zakres projektu objął przygotowanie i przeprowadzenie przez ekspertów UKNF dwóch seminariów szkoleniowych w Baku i jednej wizyty studyjnej w Warszawie mających na celu przedstawienie prawodawstwa unijnego i przepisów prawa polskiego implementujących dyrektywy UE w zakresie ochrony konsumentów wraz z wymianą doświadczeń i wiedzy polskiego nadzoru w tym obszarze, przeprowadzenie analizy sytuacji na rynku ubezpieczeniowym w Azerbejdżanie, udzielenie konsultacji oraz opracowanie wytycznych i guidebook-a dla pracowników nadzoru sektora ubezpieczeń Azerbejdżanu.

Harmonogram wraz ze skróconym opisem i materiałami dot. realizacji działań projektowych znajduje się w zakładce: Harmonogram i realizacja

Podczas realizacji projektu przedstawiciele UKNF na bieżąco dostosowywali przeprowadzane działania do bieżących potrzeb beneficjenta tak, aby prowadzone działania były możliwie najbardziej dla niego korzystne.

 

Obserwowany rozwój usług rynku ubezpieczeniowego w Republice Azerbejdżanu wymaga wzmocnienia organu nadzoru będącego odpowiedzialnym za nadzór tego sektora rynku finansowego oraz rozwój usług ubezpieczeniowych na odpowiednim - jak najwyższym - poziomie. Realizacja projektu przyczyniła się do podwyższenia kwalifikacji przedstawicieli Republiki Azerbejdżanu w zakresie nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz prób harmonizacji prawodawstwa azerbejdżańskiego z unijnym, co w szerszym horyzoncie czasowym będzie służyło zwiększeniu ochrony osób korzystających z usług ubezpieczeniowych. Wzrost zdolności instytucjonalnych spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa na rynku ubezpieczeniowym w Republice Azerbejdżanu i zaufania konsumentów do produktów ubezpieczeniowych.

 

Informacje o źródłach finansowania projektu pomocy rozwojowej 389/2011/PR2011:

Całkowita wartość projektu: 274 920 PLN, w tym:

przyznane dofinansowanie w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP w 2011 - 238 920 PLN, współfinansowanie UKNF - 36 000 PLN.


do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5